موسیقی درمانی

این رشته در ایران زیاد شناخته شده نیست و بسیاری از تاثیرات آن در توانبخشی قافلند.